Scouting Amby

Organisatie
Scouting Amby heeft als doelstelling het bieden van een plezierige beleving van de vrije tijd aan jongens en meisjes waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.

Deze doelstelling wordt in de praktijk vertaald naar plezier, uitdaging en structuur. Daarnaast maakt Scouting jongeren maatschappelijk actief en leren kinderen bij Scouting wat respect, zelfstandigheid en samenwerken betekent.


Organisatie Scouting Amby
Onze Scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen, ook wel speltakken genoemd. Zo kent de groep bevers, welpen, kabouters, verkenners, gidsen, seniorscouts, explorers en roverscouts. Iedere speltak kent een leidingteam waarvan een persoon teamleider en aanspreekpunt is.

Besturen
De leiding van iedere speltak is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van activiteiten. Alle leiding vormt samen de groepsraad die wordt geleid door een groepsbestuur. Het groepsbestuur bestaat uit verschillende vrijwilligers en draagt (samen met de groepsraad) zorg voor de zaken die specifiek betrekking hebben op het draaien van de speltakken en de organisatie van de grotere (gezamenlijke) activiteiten.

Beheerstichting
Daarnaast heeft de groep een beheerstichting. Het bestuur van deze stichting draagt zorg voor het financiële beleid binnen de vereniging. Naast de financiële kant houdt het stichtingsbestuur zich bezig met het beheer van de accommodatie en de materialen.

Scouting in de maatschappij
Scouts zie je overal! Je komt ze tegen in de buurt tijdens een van onze opkomsten, maar ook bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam op 4 mei. Scouts zijn maatschappelijk zeer actief op allerlei gebieden.

De maatschappelijke waarde van Scouting concentreert zich in de vier waarden van Scouting, geformuleerd door Scouting Nederland: jeugd en vrijwilliger, jeugd en maatschappij, jeugd en leren, en jeugd en groen.

 

Jeugd en vrijwilliger:deze waarde draait om vrijwillige inzet. Kinderen en jongeren krijgen bij Scouting op jonge leeftijd de kans om verantwoordelijke taken op zich te nemen. Zo leren ze leidinggeven, communiceren en samenwerken met anderen.

 

Jeugd en maatschappij: deze waarde draait om maatschappelijke betrokkenheid. Door de aard van de activiteiten en de (internationale) projecten met andere groepen uit de samenleving, worden scouts zich bewust van hun rol in de maatschappij. Ook leren ze kritisch-democratische burgerschapsvaardigheden zoals discussiëren, rekening houden met anderen en omgaan met kritiek.

 

Jeugd en leren: deze waarde heeft betrekking op de pedagogische waarde. Bij Scouting leren de leden door te doen. De Scoutingmethode geeft kinderen en jongeren de ruimte om te leren en hun eigen ontwikkeling vorm te geven. Door het gestructureerde, uitgebreide activiteitenaanbod, de goed getrainde leiding, en de vrijheid om te spelen in de natuur vormt Scouting een goede pedagogische omgeving waar veel kinderen baat bij hebben.

 

Jeugd en groen: deze waarde heeft betrekking op het hebben van respect voor de natuur en het milieu. Bij Scouting leren kinderen spelenderwijs de natuur om zich heen kennen en waarderen. De natuur spreekt de kinderen aan op hun fantasie en stimuleert creatief denken. Het sterkt hun zelfvertrouwen en leert ze om te gaan met risico's. Ook stimuleert de natuur kinderen om te bewegen en is het ontspannend om in de natuur te zijn. Kinderen creëren een persoonlijke verbondenheid met de natuur, wat leidt tot zorg voor de aarde en het milieu.

 

Bij onze groep
Ook bij Scouting Amby komen de kernwaarden die Scouting in de maatschappij kenmerken naar voren. Zo staat samenwerken en leren door te doen hoog in het vaandel in de wekelijkse opkomsten. Ook maken de jeugdleden regelmatig kennis met de (natuur)wereld om zich heen. Maar ook de andere kant van Scouting in de maatschappij komt naar voren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een maatschappelijke stage te lopen bij Scouting Amby. Dit kan bij verschillende speltakken. Scouting Amby is een gecertificeerd aanbieder van maatschappelijke stages. Wil je een maatschappelijk stage bij ons doen neem contact op met ons groepssecretariaat

 

Enige tijd na de oorlog (in maart 1946) startten in Amby enkele mensen met de scouting groep St. Paulus. Deze groep bestond kort na de oprichting uit 4 patrouilles, deze werden geleid door: Wiel Urlings, Jan Caelen, Jean Slangen en Bèr Willems, toen nog groepsleiders genoemd. Hun eerste kamp hielden ze op de dichtbij gelegen Amiërheij.

De Naam St. Paulus werd waarschijnlijk door de aalmoezenier aangedragen, omdat St. Paulus als vroegere tentenmaker de beschermheer is van reizigers en kampeerders. Ook toen al gebeurde dit allemaal in het "Patronaat" waar we nu nog steeds in vertoeven. Als Gemeentehuis had het gebouw al lang afgedaan, al woonde er toen wel de veldwachter met zijn gezin nog. Ons Hoofd Kwartier (H.K.) heeft, voordat het geheel tot onze beschikking kwam, ook nog voor de helft dienst gedaan als peuterschool. In 1976, het jaar van ons 30-jarig bestaan, werd het gehele gebouw grondig opgeknapt en feestelijk heropend. De verbouwing van het H.K. was een karwei dat vooral door medewerkers van de M.T.B. verricht werd. Uiteraard geholpen door de nodige ouders en vrienden van scouting. Met de opening van het vernieuwde H.K. haalden we zelfs de kranten. Twee jaar daarvoor zijn we samengegaan met de gidsengroep St. Lidwina. Deze draaiden hun club in de voormalige Marechaussee-kazerne op de Ambyerstraat Zuid, toen nog Kerkstraat geheten. Deze lag ongeveer tegenover kapper Ed Wintjens. Na het samengaan hebben zij nog een tijdje in deze kazerne club gedraaid, totdat deze afgebroken moest worden. Toen verhuisden de gidsen (en natuurlijk de kabouters en sherpa's), ook naar ons H.K. Dit samengaan van verkenners en gidsen was natuurlijk niet zomaar iets wat uit de lucht kwam vallen. Heel verkennend-en-gidsend-Nederland fuseerde tot SCOUTING-NEDERLAND. Dit fuseren had voor veel groepen ingrijpende gevolgen. Voor veel groepen betekende dit bijvoorbeeld, van de ene op de andere dag gemengd clubdraaien. En dat was in die tijd nogal iets.

In 1966 startte Wiel Claessen met de rowans, jongens van 14 tot 17 jaar. Tot deze tijd seniorenverkenners genoemd. Nu was er dus R.A. 166. Ditzelfde gebeurde ook met de oudere gidsen en deze groep noemt men binnen Scouting Nederland de sherpa's. In 1971, tijdens het 25-jarig jubileumfeest van Scouting Amby, werd onder leiding van Wiel Claessen door de groepsleider Jean Slangen, de Pivostam Ambiorix geïnstalleerd. 

 

Het mag duidelijk zijn dat er in de loop van de tijd een behoorlijk aantal activiteiten de revue gepasseerd zijn. Zowel financiële als ook scouting gewone. En dat sommigen het na al deze jaren nog steeds goed doen blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat wij al meer dan 30 rommelmarkten georganiseerd hebben en dat de mensen van Amby al meer dan 40 maal onze oliebollen proeven.

Naast het draaien van club binnen de eigen speltakken, treden we ook meer naar buiten. Dit resulteerde in een scala van activiteiten welke in Amby zoal het daglicht hebben gezien. Te denken valt dam aan de talloze inzamelingsacties (zakjes en/of collecte bussen), opknapbeurten van de Amiërheij, kien avonden, w.c.-papier-verkoopactie, autowas actie, wijnverkoop, speurtochten door en voor Amby, Paradox (bijv. stutten in de mergelgroeves), organisatie Sinterklaasintocht, aanwezigheid bij Dodenherdenking en Processie en ga zo maar door.

In 1970 werd Amby geannexeerd door Maastricht. Eén van de negatieve gevolgen was het subsidiebeleid. De Pivo's bijvoorbeeld, kregen problemen met de financiering van hun kamp dat jaar omdat de subsidie lager uitviel dan begroot. De begroting was namelijk nog goedgekeurd door de gemeente Amby, maar Maastricht hanteerde andere verdeelnormen. Na een jarenlang gevecht tussen Scouting Amby en de gemeente Maastricht, gevoerd door Wiel Claessen (de toenmalige stam-adviseur), moest de gemeente toch over de brug komen met het voor Amby goedgekeurde geld .

Een van de weinige voordelen van de annexatie was, zoals je eerder hebt kunnen lezen, dat we hulp kregen bij de verbouwing van ons lokaal……….

Als hoogtepunt van al deze afgelopen jaren Scouting Amby, mogen we toch wel het feit noemen, zonder de andere vele dingen die we in al die jaren gedaan hebben te vergeten, dat we er samen in slaagden om in 1994 met maar liefst zo'n 50 leden en/of stafleden, deel te laten nemen aan de eerste Europese Jamboree (in Nederland). Deze Jamboree was een generale repetitie voor de Wereldjamboree welke een jaar later ook in Nederland zou plaatsvinden. Aan de Wereld Jamboree deden ongeveer 10 stafleden mee als medewerker en twee sherpa's als deelnemer.

Een jaar later, 1996, vierde Scouting Amby haar 50-jarig jubileum. Dit werd gevierd met diverse activiteiten. Zo was er een viering in de kerk, een reünie en het jubileumjaar werd afgesloten met een gezamenlijk groepskamp in Wiltz. De volgende jaren zouden met name in het teken staan van verbouwingen in en om het gebouw. Door de oplevering van de nieuwbouwwijk in onze achtertuin moesten wij ons sjorhok afbreken om plaats te maken voor een fietspad. Daarvoor in de plaats kregen we een stuk grond achter onze beide buren (studentenhuis en het toenmalige MIK).

In 1999 vond weer een Wereldjamboree plaats, ditmaal in Chili. Een viertal leden nam hieraan deel. Verder was 1999 het jaar van ‘stoppen of doorgaan’. Middels een brandbrief van het Stichtingsbestuur werden de ouders geattendeerd op diverse problemen waarmee Scouting Amby in die tijd worstelde. Deze Algemene Stichtingsvergadering staat nog altijd als drukst bezocht genoteerd. Door middel van enthousiaste ouders, nieuwe stafleden en gemotiveerde oudere speltakleden bloeide Scouting Amby daarna weer op. Dit leidde ertoe dat we in 2000 met een grote groep hebben deelgenomen aan de 1e Nationale Jamboree. Deze werd in Dronten gehouden. Het was een evenement met zo’n 10.000 andere scouts uit Nederland maar ook uit het buitenland. In hetzelfde jaar werd de nieuwbouwwijk officieel geopend. Scouting Amby was ook present tijdens het weekend. Voor het weekend hadden we via een sponsor een abseiltoren gesponsord gekregen. Daarmee presenteerden wij ons interactief naar de nieuwe buurt toe. Ook het gebouw werd onderhanden genomen, de vergaderruimte en keuken werden opgeknapt met hulp van enthousiaste ouders en stafleden.

Vervolgens werd het wat onrustig bij Scouting Amby. Dit had te maken met onze huisvesting. Ons huurcontract liep af en het Kerkbestuur (de verhuurder) wilde een aantal lokalen aan de voorzijde van het gebouw gaan gebruiken ten behoeve van hun nieuwe parochiebureau. Dit betekende dat wij het kabouterlokaal, onze pas opgeknapte vergaderruimte en de ruimte naast het herentoilet zouden verliezen. Dit was voor Scouting Amby onacceptabel. Er kwam na veel overleg geen schot in de zaak en uiteindelijk werd de ‘twist’ in mei 2002 bij de kantonrechter bepaald. Scouting Amby won en mocht nog minstens een jaar in het gebouw blijven. Uiteindelijk is een akkoord gesloten met het Kerkbestuur waardoor het verlies van de ruimtes een feit was. Voor Scouting Amby betekende dit aanpassingen aan de lokalen en clubdraaien, een nieuwe ingang en het verlies van ons groene hok. Maar ook hier hebben we ons samen doorheen geslagen. Ook bereikte ons in dat jaar het droevige bericht dat Jean Slangen (oprichter en oud-voorzitter) was overleden.

De volgende jaren werd de draad weer opgepakt en zo werd in 2004 een overeenkomst gesloten met het MIK over de verhuur van het Gidsenlokaal voor de buitenschoolse opvang doordeweeks. Ook vierden wij in 2004 het heuglijke feit dat onze grootste financiële actie, de rommelmarkt, haar 30e editie beleefde. Mede door een enthousiaste groep ouders blijkt deze markt nog altijd een belangrijke bron van inkomsten voor onze vereniging. Verder werd er wederom ‘gesleuteld’ aan het gebouw. Door verschillende wetswijzigingen moest ons onderkomen brandveilig gemaakt worden. Dit betekende verbouwingen aan deuren, plafonds en opslaghokken. Tevens werd in 2004 de 2e Nationale Jamboree gehouden, ditmaal gehouden op een landgoed in het Brabantse Boxtel. Ook hier was Scouting Amby met een grote groep leden en stafleden vertegenwoordigd.

Hier gaat het verhaal op in de huidige tijd, maar zoals jullie hebben kunnen lezen is en blijft Scouting Amby volop in beweging. Laten we er samen voor zorgen dat dit ook de komende decennia zo blijft, zodat we nog meerdere jubilea mogen vieren!

Scouting is, met meer dan 100.000 leden, in Nederland de grootste jeugd- en jongerenorganisatie. Scouting biedt een leuke en spannende vrijetijdsbesteding en voor ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en uitdagende activiteiten voor jongeren.

 

In Amby is er al bijna 70 jaar een Scoutinggroep. Op deze pagina’s maak je kennis met Scouting Amby. Van hoe het begon in 1946 tot de huidige gang van zaken in de vereniging. Benieuwd naar wat Scouting nu precies is? Ook dat lees je hier! 

De contributie afgeschreven van het door uw opgegeven rekeningnummer middels automatisch incasso (naar banknummer XXXXXXXX ten name van “Scouting Amby” te Maastricht). Deze contributie is verschuldigd gedurende 12 maanden per jaar. Ook in de zomervakantie loopt de contributie door!
De contributie is inclusief de wekelijkse activiteiten . Het zomerkamp , 2 weekendeen sommige extra activiteiten vallen hier echter niet onder en dienen apart afgerekend te worden.

 

Bij een laag inkomen is het mogelijk een gedeelte van de contributie terug te vragen bij de gemeente Maastricht. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.maastricht.nl (meer voor minima / declaratie regelingen). Een rekening van de betaalde contributie kan aangevraagd worden bij de penningmeester.

Opzeggen kan alleen schriftelijk (brief of email) via de ledenadministratie. Er geldt een opzeg termijn van een volle maand vooraf. Een persoonlijke toelichting bij de eigen leiding wordt daarnaast op prijs gesteld. Er is geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de lopende maand. Indien u niet opzegt, blijft de contributie doorlopen

 

 

Contributie seizoen 2013/2014

 

Speltak Lidmaatschap Weekend Dgn Kamp Dgn Clubdag Clubtijd
  p/kw p/jaar            
Bever € 24,00 € 96,00 € 10,00 2 € 15,00 3 Zaterdag 10:00-11:30
Welpen € 24,00 € 96,00 € 15,00 3 € 60,00 7 Vrijdag 19:00-21:00
Scouts € 27,00 € 108,00 € 17,50 3 € 80,00 8 Dondedag 19:00-21:00
Explorers € 30,00 € 120,00 € 20,00 3

€ 120,00/

€ 150,00

8/10 Vrijdag 19:30-22:00
Pivo's € 30,00 € 120,00 € 20,00 3 € 150,00 10 Vrijdag 19:30-22:00
 

 

Kleine contributieverhoging, 50 cent per scoutinglid per maand

Iedere vereniging kost geld, “Scouting Amby” is daarop geen uitzondering. De kosten worden gedekt door de contributie van de leden maar daarnaast krijgen wij subsidie van de gemeente Maastricht en organiseren we, mede met de hulp van zeer vele en trouwe vrijwilligers, een aantal financiële acties. Alles met alles krijgen we het huishoudboekje tot nu toe steeds weer kloppend maar ook wij ontkomen er niet aan de contributie af en toe aan te passen aan de kostenontwikkeling.

Als de overige inkomsten (naast contributie) op een vergelijkbaar niveau blijven hoeven we de leden niet te confronteren met grote wijzigingen. Daarom heeft het Stichtingsbestuur besloten de komende drie jaar de contributie (voor alle speltakken) te verhogen met 50 cent per maand met ingang van het nieuwe seizoen 2013-2014.

De Contributie wordt per kwartaal automatisch afgeschreven. Mocht dit niet zijn gebeurd, neem dan contact op René Smeets van de contributie-inning. Dit kan via telefoonnummer 043-3646027 of per mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Machtigingsformulieren kunnen via de stafleden bij René worden bezorgd in de Doomhoven 30 in Amby. Voor eventuele vragen of reacties kan men altijd terecht bijRené Smeets, of bij penningmeester Trudie Dols.

Tot slot, de verhoging is weliswaar beperkt maar wel nodig. Ik vraag ieder scoutinglid (en ouders/verzorgers) dan ook begrip voor de kleine verhoging in de overtuiging dat Scouting Amby voor de contributie ook heel wat te bieden heeft. Dank voor ieders begrip!

 


Binnenkort

Geen gebeurtenissen gevonden

Facebook

Laatste Scam

Lees de laaste Scam digitaal
Scam november 2016
2016-11-04

Verjaardag

Vandaag jarig
Niemand
Binnenkort jarig
Tessa Waltmans (21 mrt)
Kiki Slangen (24 mrt)
Sjack Menten (26 mrt)
Martijn Smeijers (3 apr)
Judith Kerkhofs-Smael (5 apr)